วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การทำหนังสือเล่มเล็ก

         


           กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง การกระทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการอ่าน เห็นความสำคัญ ความจำเป็น
และเพลิดเพลินในการอ่าน ตลอดจนพัฒนาการอ่านของตนให้มีความเข้าใจ
และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นงานที่ห้องสมุด
จะต้องจัดทำขึ้นเพื่อชักจูงส่งเสริมให้ผู้มาใช้ห้องสมุดมีความเข้าใจในเรื่องของหนังสือ
รู้จักวิธีอ่าน วิธีเลือกใช้หนังสือ รู้จักวิธีสร้างวิจารณญาณในการอ่านให้เกิดนิสัยรักการอ่าน
และมีรสนิยมที่ดีในการอ่าน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน
2.ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและรักหนังสือให้กับนักเรียน
3.สร้างบรรยากาศในการอ่านให้กับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น